Survey

Hydrodan Engineering A/S ejes af PETER MADSEN REDERI A/S og har siden 1989 specialiseret sig i opmålingsopgaver og kortlægning i forbindelse med konstruktionsarbejder og kontrol af dybdeforhold i havne og sejlløb.


Virksomheden har udover opmålinger af havnebassiner bidraget med opmålinger i forbindelse med brobyggerierne i Storebælt og Øresund. Også kystopmåling, skinnepejling, opmåling af gaslednin-ger, fundamenter til fyr og vindmøller til søs er udført.


HYDRODAN Engineering A/S kan, i forbindelse med den løbende kontrol af bl.a. havne og sejlløb, foretage opmålinger med faste intervaller. Hydrodan udarbejder også detaljeret kortmateriale samt volumen beregninger, der nøjagtigt beskriver, i hvilken grad bundforholdene har ændret sig siden den foregående opmåling. Virksomheden er i besiddelse af meget fleksibelt og Survey udstyr.

Se  præsentation nedenfor.
Hvert arbejde - sit udstyr

HYDRODAN Engineering A/S kan udføre kortlægningsopgaver med alle former for ekkolods- og positioneringsudstyr. Derudover er der også mulighed for at udføre statistiske GPS-målinger, til etablering af fixpunkter samt præcis positions- og højdebestemmelse af bygningskonstruktioner så-vel over som under vandet.


HYDRODAN Engineering A/S tilstræber at anvende den nyeste teknologi, inden for både hardware og software, til udførelse af alle projekter. Til positionering anvendes der primært GPS bestående af Trimble RTK/DGPS. Virksomheden kan også anvende andre positioneringssystemer, hvor GPS-systemet ikke er optimalt. Kortlægningsopgaver udføres med softwarepakken Navisoft Survey fra Reson.


      SURVEY - VIDEO & POSITIONERING